Level 2-Form 4-Short term therapy-Q39

2021/10/29
2 بازدید

کدام مورد برای قرار گرفتن در جمله زیر بهترین گزینه می باشد؟ در روانشناسی ______ زندگی داستان است و آدمیان بازیگران آن هستند که به تجربه خود در داستان زندگی جهت و هدف می بخشند.

دیدگاه خود را بنویسید