Level 2-Form 4-Short term therapy-Q35

2021/10/29
1 بازدید

در این دسته از دفاع ها تخریب خود بیشتر از تخریب دیگران است.

دیدگاه خود را بنویسید