Level 2-Form 4-Short term therapy-Q29

2021/10/29
5 بازدید

مراجعی 25 ساله برای رواندرمانی به شما مراجعه می کند او سابقه مراجعه مکرر به مراکز پزشکی و درمانی را داشته است علائم او در جلسه شامل، حالت تهوع، تمایل به ادرار کردن، وکاهش فشار خون و حواس پرتی شدید مس باشد. به نظر شما اضطراب این مراجع در کدام مسیر تخلیه اض

دیدگاه خود را بنویسید