Level 2-Form 4-Short term therapy-Q18

2021/10/29
10 بازدید

در هنگام رخنه یا تجربه واقعی احساسات، آهنگ گفتاری بیمار تغییر می کند، تولید گفتاری بیمار کاهش یا حتی برای لحظاتی متوقف می شود وآهنگ آن آهسته و مملو از احساسات می گردد. تمام این حالات در لحظه رخنه، نشانه ای از اخلال در کنش وری زبان یا به عبارتی دیگراخلال د

دیدگاه خود را بنویسید