Level 2-Form 4-Short term therapy-Q16

2021/10/29
2 بازدید

جمله های نظیر ( من اینطورم دیگه) ،( شخصیتم اینطور شکل گرفته) ، (اینطور عادت کرده ام) معمولا انعکاسی از ______ می باشد

دیدگاه خود را بنویسید