Level 2-Form 4-Short term therapy-Q15

2021/10/29
2 بازدید

در مفهوم بندی سازوکارها و مکانیزم های دفاعی، می دانیم که دفاع های اصلی را ______ و دفاع های تاکتیکی را ______ مفهوم سازی کرد.

دیدگاه خود را بنویسید