Level 2-Form 4-Short term therapy-Q12

2021/10/29
3 بازدید

شیوه ای که فرد در مقابل احساسات نهفته ای که اضطراب بر انگیزند به دفاع از خود برمی خیزد ______ نام دارد.

دیدگاه خود را بنویسید