Level 2-Form 3-Short term therapy-Q38

2021/10/29
5 بازدید

صرف نظر کردن از واقعیت پیش رو و حرکت به سوی حالت متمایزی از هشیاری در جهت حفاظت از خود، چه نوع دفاعی را نشان می‌دهد؟

دیدگاه خود را بنویسید