Level 2-Form 3-Short term therapy-Q34

2021/10/29
4 بازدید

بشر امروز از ذکاوت و توان ذهنی و مغزی خود در جهت گریز از حقایق تلخ زندگی استفاده می‌کند، این سوء استفاده در ادبیات روانکاوی ______ نام دارد.

دیدگاه خود را بنویسید