Level 2-Form 3-Short term therapy-Q24

2021/10/29
6 بازدید

تردید(مشکل در تصمیم‌گیری) و فرافکنی به ترتیب از دفاع‌های کدام نیمکره به شمار می‌روند؟

دیدگاه خود را بنویسید