Level 2-Form 3-Short term therapy-Q21

2021/10/29
6 بازدید

بر اساس الگوی “جوزت”، مداخله “پس می‌بینی که با نگاه نکردن به من و لبخند زدن از دیده شدن احساسات جلوگیری می‌کنی”، استفاده از چه تکنیکی را نشان می‌دهد؟

دیدگاه خود را بنویسید