Level 2-Form 2-Short term therapy-Q49

2021/10/29
8 بازدید

اجتناب از ورود افکار و احساسات به حیطه هشیاری جهت اجتناب از تجربه اضطراب توصیف کننده کدام مکانیسم دفاعی است؟

دیدگاه خود را بنویسید