Level 2-Form 2-Short term therapy-Q26

2021/10/29
2 بازدید

در مثال زیر با چه حالاتی از غم روبرو هستیم؟ درمانگر : چه اتفاقی تو را آزرده کرده؟ بیمار: وقتی دیدم مادرم به خواهرم توجه کرد و مرا از یاد برد. درمانگر: چه احساسی به مادرت داری؟ بیمار شروع به گریه کردن می کند

دیدگاه خود را بنویسید