Level 2-Form 1-Short term therapy-Q9

2021/10/29
9 بازدید

در رویکرد روانپویشی فشرده کوتاه‌مدت دلبستگی‌محور، پیش شرط ورود به دنیای ناهشیار بیمار چه می‌باشد؟

دیدگاه خود را بنویسید