Level 2-Form 1-Short term therapy-Q5

2021/10/29
2 بازدید

روش دوانلو که اعتقاد دارد درمانگر باید بیمار را یاری دهد تا دفاعهایش را کنار گذارد با کدامیک از موارد زیر همخوانی دارد؟

دیدگاه خود را بنویسید