Level 2-Form 1-Short term therapy-Q49

2021/10/29
6 بازدید

اجتناب از ورود افکار و احساسات به حیطه هشیاری جهت اجتناب از تجربه اضطراب توصیف کننده کدام مکانیسم دفاعی است؟

دیدگاه خود را بنویسید