Level 2-Form 1-Short term therapy-Q45

2021/10/29
6 بازدید

کدامیک از گزینه های زیر جزو مکانیسم های دفاعی واپس رونده نیست؟

دیدگاه خود را بنویسید