Level 2-Form 1-Short term therapy-Q26

2021/10/29
3 بازدید

در مثال زیر با چه حالاتی از غم روبرو هستیم؟ درمانگ: چه اتفاقی تو را آزرده کرده؟ بیمار: وقتی دیدم مادرم به خواهرم توجه کرد و مرا از یاد برد. درمانگر : چه احساسی به مادرت داری؟ بیمار شروع به گریه کردن میکند

دیدگاه خود را بنویسید