Level 2-Form 1-Short term therapy-Q23

2021/10/29
3 بازدید

دوانلو برقراری ارتباط و تحلیل شباهت ها بین الگوی ارتباط بیمار در انتقال با دیگر روابط وی در زندگی کنونی و گذشته اش را ______ نامید.

دیدگاه خود را بنویسید