Level 2-Form 1-Short term therapy-Q2

2021/10/29
2 بازدید

______ عبارت است از هر عادت و الگوی ذهنی که خاستگاه رنج و مشکلات بیمار است

دیدگاه خود را بنویسید