Level 2-Form 1-Short term therapy-Q14

2021/10/29
8 بازدید

وقتی بیمار ارتباط درمانی را به سبکی برقرار می‌کند که درمانگر می‌تواند اعماق فکر و احساس بیمار را لمس کند و به وی کمک نماید ______ روی داده است.

دیدگاه خود را بنویسید