Level 2-Form 1-Short term therapy-Q13

2021/10/29
4 بازدید

وقتی بیمار در جواب به مداخله می‌گوید (من اینطور هستم دیگر) یا ( همیشه اینطور بوده‌ام) انعکاسی از ______ در او می‌بینیم.

دیدگاه خود را بنویسید