Level 2-Form 1-Short term therapy-Q10

2021/10/29
2 بازدید

مجموعه‌ای از دفاعهای نادیده گرفتن، از دست رفتن انتخابی حافظه، و خالی شدن ذهن را ______ می‌گویند.

دیدگاه خود را بنویسید