دوره آنلاین «مبانی فلسفی روانکاوی»

سرفصل‌های تفصیلی: ۱) سه چرخش در ذهن روانکاو-درمانگر شناخت درون‌باش جهان، انسان و … (اسپینوزا-کانت) بررسی دیالکتیکی تاریخ روان (هگل-مارکس) …

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

دوره آنلاین «مبانی فلسفی روانکاوی»
تاریخ برگزاری:

از 3 مهر تا 29 آبان

زمان برگزاری:

ساعت 20:00 تا 22:00

جلسات:


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/nimaghor/public_html/wp-content/themes/samanchoob_v2/functions.php on line 646
تعداد 9جلسه، روزهای

سرفصل‌های تفصیلی:

۱) سه چرخش در ذهن روانکاو-درمانگر
 • شناخت درون‌باش جهان، انسان و … (اسپینوزا-کانت)
 • بررسی دیالکتیکی تاریخ روان (هگل-مارکس)
 • فهم ناحقیقت، چشم‌انداز و‌ روایت (نیچه)
۲) سه چرخش در درک وضعیت کار روانکاوی-درمانگری
 • شناخت کمیت، کیفیت و‌ پویایی نیروها (نیوتن-لایب‌نیتس)
 • بازشناسی تضاد، سرمایه‌گذاری و تطور در روان (داروین)
 • روان و وضعیت نهایی (شوپنهاور)
۳) سه چرخش در عمل روانکاو-درمانگر
 • نسبت تفسیر با نگاه هرمنوتیکی به درون (اشلایرماخر)
 • رابطه اراده، آزادی و شکوفایی (کانت-نیچه)
 • بازتعریف مفهوم ناهشیار، آگاهی و خودآگاهی (هردر-برگسون )
 
منبع اصلی:
 • کتاب فروید و فلسفه پل ریکور
منابع فرعی:
 • فلسفه کانت/ نقیب‌زاده
 • پدیدارشناسی هگل/ استرن
 • فلسفه روشنگری/ کاسیرر
 • درآمدی بر اندیشه‌های نیچه/ یاسپرس
 • ناخودآگاه/السدیر
 • درباره دین؛ سخنی با تحقیرکنندگان فرهیخته‌اش/ اشلایرماخر
0 دیدگاه 11 بازدید 2 نفر