سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره چهاردهم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی | انقضا 6 ماه

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

تا 15 مهر: 4.930.000 تومان - 15% تخفیف

تا 30 مهر: 5.220.000 تومان - 10% تخفیف

تا 15 آبان: 5.510.000 تومان - 5% تخفیف

سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره چهاردهم/آنلاین)
تاریخ برگزاری:

از 23 آذر تا 24 اسفند 1402 (5 و 19 بهمن تعطيل)

زمان برگزاری:

ساعت 08:30 تا 11:30

جلسات:

تعداد 13جلسه، روزهای پنجشنبه

خوانش متونِ آموزشیِ محوریپیش‌نیاز: سطح یک و دو
0 دیدگاه 12 بازدید 39 نفر