مبانی فلسفی روانکاوی (آفلاین)

سرفصل‌های تفصیلی: مبانی فلسفی روانکاوی ۱- سه چرخش در ذهن روانکاو-درمانگر - شناخت درون‌باش جهان، انسان و ...(اسپینوزا-کانت) - بررسی دیالکتیکی تاریخ روان(هگل-مارکس) - فهم ناحقیفت، چشم‌انداز و‌ روایت(نیچه) ۲- سه چرخش در درک وضعیت کار روانکاوی-درمانگری - شناخت کمیت، کیفیت و‌ پویایی نیروها( نیوتن-لایب‌نیتس) - بازشناسی تضاد، سرمایه‌گذاری و تطور در روان(داروین) - روان و وضعیت نهایی (شوپنهاور) ۳- سه چرخش در عمل روانکاو-درمانگر - نسبت تفسیر با نگاه هرمنوتیکی به درون( اشلایرماخر) - رابطه اراده، آزادی و شکوفایی( کانت-نیچه) - بازتعریف مفهوم ناهشیار، آگاهی و خودآگاهی (هردر-برگسون )

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

مبانی فلسفی روانکاوی (آفلاین)
منبع اصلی: کتاب فروید و فلسفه پل ریکورمنابع فرعی: فلسفه کانت/ نقیب‌زاده پدیدارشناسی هگل/ استرن فلسفه روشنگری/ کاسیرر درآمدی بر اندیشه‌های نیچه/ یاسپرس ناخودآگاه/السدیر درباره دین؛ سخنی با تحقیرکنندگان فرهیخته‌اش/ اشلایرماخر
0 دیدگاه 14 بازدید 3 نفر