عشق و تمدن (آنلاین)

پرسش از فروید با خوانشی از اروس و تمدن مارکوزه

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

عشق و تمدن (آنلاین)
تاریخ برگزاری:

از 1 آذر تا 1 آذر

زمان برگزاری:

ساعت 20:30 تا 22:30

جلسات:

تعداد 1جلسه، روزهای دوشنبه

0 دیدگاه 10 بازدید 31 نفر