گزارش تخطی از اخلاق حرفه‌ای به کمیته اخلاق (ویژه درمان‌جویان)

تنها کمیته اخلاق بینش نو به اطلاعات این فرم دسترسی خواهد داشت و محتوای آن برای همیشه محرمانه خواهد ماند.
    کمیته اخلاق حرفه ای

    کمیته‌ اخلاق بینش نو با ایجادِ کرسی مشورتی اخلاق حرفه‌ای در روان‌درمانی، گام دیگری در راستای تحقق فعالیت بالینی حرفه‌ای در ایران برداشته است.
    از این پس مشاوران و روان‌درمانگرانی که کارگاه «اخلاق حرفه‌ای» را گذرانده‌اند، می‌توانند برای طرح مسائل و چالش‌های اخلاقی خود در جلسات، از کرسی ِمشورتی ِکمیته‌ اخلاقِ بینش نو درخواست جلسات مشاوره‌ فردی نمایند.
    همچنین درمان‌جویانِ درمان‌گرانِ تحت نظارت مرکز بینش نو می‌توانند چنانچه چالش اخلاقی‌ای در جلسات خود با درمان‌گرشان دارند، از این طریق با ما در میان گذارند.