آزمون افسردگی (PHQ-9)

آزمون افسردگی (PHQ-9)

طی ۲ هفته گذشته، هریک از موارد زیر تا چه میزان شما را آزرده است؟
توجه داشته باشید که پاسخ به همه پرسش‌ها ضروری است.

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

1سوالات تستی2اطلاعات تکمیلی3شرح وضعیت

اصلاچندین روزبیش از نیمی از روزهاتقریباً همه روزها

اصلاچندین روزبیش از نیمی از روزهاتقریباً همه روزها

اصلاچندین روزبیش از نیمی از روزهاتقریباً همه روزها

اصلاچندین روزبیش از نیمی از روزهاتقریباً همه روزها

اصلاچندین روزبیش از نیمی از روزهاتقریباً همه روزها

اصلاچندین روزبیش از نیمی از روزهاتقریباً همه روزها

اصلاچندین روزبیش از نیمی از روزهاتقریباً همه روزها

اصلاچندین روزبیش از نیمی از روزهاتقریباً همه روزها

اصلاچندین روزبیش از نیمی از روزهاتقریباً همه روزها

اصلاتاحدودیزیادبی‌نهایت
آیا مایل به دریافت وقت از کلینیک عمومی هستید؟

کاربر گرامی؛

از شما دعوت می‌کنیم در شناسایی برجسته‌ترین پزشکان فعال در ایران شرکت کنید. اگر پزشکی را می‌شناسید که از دیدگاه شما واجد شاخص‌های برجسته‌ای است، لطفا نام و اطلاعات او را در فرم مربوطه تکمیل نمایید.