105

تحت نظارت دکتر نیما قربانی

محتوای دوره
 • جلسه اول زوم: نقشه راه ناهشیار (دوره هفتم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه دوم زوم: نقشه راه ناهشیار (دوره هفتم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه سوم زوم: نقشه راه ناهشیار (دوره هفتم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه چهارم زوم: نقشه راه ناهشیار (دوره هفتم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه پنجم زوم: نقشه راه ناهشیار (دوره هفتم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه ششم زوم: نقشه راه ناهشیار (دوره هفتم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه هفتم زوم: نقشه راه ناهشیار (دوره هفتم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه هشتم زوم: نقشه راه ناهشیار (دوره هفتم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه نهم زوم: نقشه راه ناهشیار (دوره هفتم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه دهم زوم: نقشه راه ناهشیار (دوره هفتم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه یازدهم زوم: نقشه راه ناهشیار (دوره هفتم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه دوازدهم زوم: نقشه راه ناهشیار (دوره هفتم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه سیزدهم زوم: نقشه راه ناهشیار (دوره هفتم/آنلاین) 03:00:00
پایان رسیده
تا 30 مهر:
3،740،000 تومان
15% تخفیف
تا 15 آبان:
3،960،000 تومان
10% تخفیف
تا 30 آبان:
4،180،000 تومان
5% تخفیف
اطلاعات دوره
برگزاری از 18 آذر تا
 19 اسفند 1401 (۳۰ دی تعطیل) 
تعداد 13 جلسه
 روزهای جمعه
ساعت 16:00 تا
 19:00
برگزاری در زوم

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture