68

محتوای دوره
 • جلسه اول زوم: سطح پنج. هم‌آفرینی امنیت (دوره اول/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه دوم زوم: سطح پنج. هم‌آفرینی امنیت (دوره اول/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه سوم زوم: سطح پنج. هم‌آفرینی امنیت (دوره اول/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه چهارم زوم: سطح پنج. هم‌آفرینی امنیت (دوره اول/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه پنجم زوم: سطح پنج. هم‌آفرینی امنیت (دوره اول/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه ششم زوم: سطح پنج. هم‌آفرینی امنیت (دوره اول/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه هفتم زوم: سطح پنج. هم‌آفرینی امنیت (دوره اول/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه هشتم زوم: سطح پنج. هم‌آفرینی امنیت (دوره اول/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه نهم زوم: سطح پنج. هم‌آفرینی امنیت (دوره اول/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه دهم زوم: سطح پنج. هم‌آفرینی امنیت (دوره اول/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه یازدهم زوم: سطح پنج. هم‌آفرینی امنیت (دوره اول/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه دوازدهم زوم: سطح پنج. هم‌آفرینی امنیت (دوره اول/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه سیزدهم زوم: سطح پنج. هم‌آفرینی امنیت (دوره اول/آنلاین) 04:00:00
پایان رسیده
تا 15 بهمن:
3،740،000 تومان
15% تخفیف
تا 30 بهمن:
3،960،000 تومان
10% تخفیف
تا 15 اسفند:
4،180،000 تومان
5% تخفیف
اطلاعات دوره
برگزاری از ۱۹ فروردین تا
 17 تیر (30 اردیبهشت تعطیل) 
تعداد 13 جلسه
 روزهای جمعه
ساعت 14:00 تا
 17:00
برگزاری در زوم

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture