119

با نظارت و سرپرستی دکتر نیما قربانی

محتوای دوره
 • جلسه اول زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره سوم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه دوم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره سوم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه سوم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره سوم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه چهارم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره سوم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه پنجم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره سوم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه ششم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره سوم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه هفتم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره سوم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه هشتم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره سوم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه نهم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره سوم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه دهم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره سوم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه یازدهم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره سوم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه دوازدهم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره سوم/آنلاین) 03:00:00
 • جلسه سیزدهم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره سوم/آنلاین) 03:00:00
4,400,000 تومان
تا 30 مهر:
3.740.000 تومان
15% تخفیف
تا 15 آبان:
3.960.000 تومان
10% تخفیف
تا 30 آبان:
4.180.000 تومان
5% تخفیف
اطلاعات دوره
برگزاری از 18 آذر تا
 19 اسفند 1401 (۳۰ دی تعطیل) 
تعداد 13 جلسه
 روزهای جمعه
ساعت 18:30 تا
 21:30
برگزاری در زوم

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture