102

تحت نظارت دکتر نیما قربانی

محتوای دوره
 • جلسه اول زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره دهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه دوم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره دهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه سوم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره دهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه چهارم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره دهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه پنجم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره دهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه ششم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره دهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه هفتم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره دهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه هشتم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره دهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه نهم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره دهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه دهم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره دهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه یازدهم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره دهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه دوازدهم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره دهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه سیزدهم زوم: سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره دهم/آنلاین) 04:00:00
خوانش متونِ آموزشیِ محوری پیش‌نیاز: سطح یک و دو
پایان رسیده
تا 15 اردیبهشت:
3.740.000 تومان
15% تخفیف
تا 31 اردیبهشت:
3.960.000 تومان
10% تخفیف
تا 20 خرداد:
4.180.000 تومان
5% تخفیف
اطلاعات دوره
برگزاری از 24 تیر تا
 22 مهر 1401 (4 شهریور تعطیل) 
تعداد 13 جلسه
 روزهای جمعه
ساعت 13:30 تا
 16:30
برگزاری در زوم

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture