115

با نظارت و سرپرستی دکتر نیما قربانی

محتوای دوره
 • جلسه اول زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره چهارم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه دوم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره چهارم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه سوم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره چهارم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه چهارم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره چهارم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه پنجم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره چهارم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه ششم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره چهارم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه هفتم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره چهارم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه هشتم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره چهارم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه نهم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره چهارم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه دهم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره چهارم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه يازدهم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره چهارم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه دوازدهم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره چهارم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه سيزدهم زوم: سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره چهارم/آنلاین) 04:00:00
5,800,000 تومان
تا 30 بهمن:
4.930.000 تومان
15% تخفیف
تا 15 اسفند:
5.220.000 تومان
10% تخفیف
تا 29 اسفند:
5.510.000 تومان
5% تخفیف
اطلاعات دوره
برگزاری از 18 فروردین تا
 16 تير 1402 (22 ارديبهشت تعطيل) 
تعداد 13 جلسه
 روزهای جمعه
ساعت 18:00 تا
 21:00
برگزاری در زوم

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture