144

نگاهی نقادانه به ایده نیچه در مورد مرگ خدا

محتوای دوره
  • جلسه اول زوم: آیا خدا مرده‌ است؟ 02:00:00
  • جلسه دوم زوم: آیا خدا مرده‌ است؟ 02:00:00
  • جلسه سوم زوم: آیا خدا مرده‌ است؟ 02:00:00
  • جلسه چهارم زوم: آیا خدا مرده‌ است؟ 02:00:00

گاهی در حرف‌های روزمره از افراد متفاوت مرگ خدا را به نقل از نیچه می‌شنویم اما معنای آن چیست؟ برای فهم این گزاره، ابتدا باید فهمی غیرعوامانه از آن داشته باشیم. به همین منظور، ما در سه تک نشست این پرسش را ابتدا از سقراط و کانت و در نهایت از خود نیچه خواهیم پرسید. و بدین بهانه در جلسه اول نگاهی به «آپولوژی سقراط» خواهیم کرد. در جلسه دوم «روشنگری چیست؟» کانت را از نظر می‌گذرانیم و در جلسه‌ سوم سری به «چنین گفت زرتشت» خواهیم زد.

پایان رسیده
تا 5 تیر:
184000 تومان
20% تخفیف
اطلاعات دوره
برگزاری از 3 مرداد تا
 24 مرداد 1401 
تعداد 3 جلسه
 روزهای دوشنبه
ساعت 20:00 تا
 22:00
برگزاری در زوم

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture