27

زیر نظر دکتر نیما قربانی

محتوای دوره
 • سطح سه هم‌آفرینی تغییر دوره هشتم: جلسه اول 04:00:00
 • سطح سه هم‌آفرینی تغییر دوره هشتم: جلسه دوم 04:00:00
 • سطح سه هم‌آفرینی تغییر دوره هشتم: جلسه سوم 04:00:00
 • سطح سه هم‌آفرینی تغییر دوره هشتم: جلسه چهارم 04:00:00
 • سطح سه هم‌آفرینی تغییر دوره هشتم: جلسه پنجم 04:00:00
 • سطح سه هم‌آفرینی تغییر دوره هشتم: جلسه ششم 04:00:00
 • سطح سه هم‌آفرینی تغییر دوره هشتم: جلسه هفتم 04:00:00
 • سطح سه هم‌آفرینی تغییر دوره هشتم: جلسه هشتم 04:00:00
 • سطح سه هم‌آفرینی تغییر دوره هشتم: جلسه نهم 04:00:00
 • سطح سه هم‌آفرینی تغییر دوره هشتم: جلسه دهم 04:00:00
 • سطح سه هم‌آفرینی تغییر دوره هشتم: جلسه یازدهم 04:00:00
 • سطح سه هم‌آفرینی تغییر دوره هشتم: جلسه دوازدهم 04:00:00
 • سطح سه هم‌آفرینی تغییر دوره هشتم: جلسه سیزدهم 04:00:00
خوانش متونِ آموزشیِ محوریپیش‌نیاز: سطح یک و دو
پایان رسیده
تا 20 آبان:
3،298،000 تومان
15% تخفیف
تا 30 آبان:
3،492،000 تومان
10% تخفیف
تا 5 آذر:
3،686،000 تومان
5% تخفیف
اطلاعات دوره
برگزاری از 19 آذر تا
 13 اسفند 
تعداد 13 جلسه
 روزهای جمعه
ساعت 18:30 تا
 21:30
برگزاری در زوم

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture