تصویر پروفایل

21

سرفصل‌های تفصیلی: ۱) سه چرخش در ذهن روانکاو-درمانگر شناخت درون‌باش جهان، انسان و … (اسپینوزا-کانت) بررسی دیالکتیکی تاریخ روان (هگل-مارکس) …

محتوای دوره
 • جلسه اول زوم: دوره آنلاین اول مبانی فلسفی روانکاوی 02:00:00
 • جلسه دوم زوم: دوره آنلاین اول مبانی فلسفی روانکاوی 02:00:00
 • جلسه سوم زوم: دوره آنلاین اول مبانی فلسفی روانکاوی 02:00:00
 • جلسه چهارم زوم: دوره آنلاین اول مبانی فلسفی روانکاوی 02:00:00
 • جلسه پنجم زوم: دوره آنلاین اول مبانی فلسفی روانکاوی 02:00:00
 • جلسه ششم زوم: دوره آنلاین اول مبانی فلسفی روانکاوی 02:00:00
 • جلسه هفتم زوم: دوره آنلاین اول مبانی فلسفی روانکاوی 02:00:00
 • جلسه هشتم زوم: دوره آنلاین اول مبانی فلسفی روانکاوی 02:00:00
 • جلسه نهم زوم: دوره آنلاین اول مبانی فلسفی روانکاوی 02:00:00

سرفصل‌های تفصیلی:

۱) سه چرخش در ذهن روانکاو-درمانگر
 • شناخت درون‌باش جهان، انسان و … (اسپینوزا-کانت)
 • بررسی دیالکتیکی تاریخ روان (هگل-مارکس)
 • فهم ناحقیقت، چشم‌انداز و‌ روایت (نیچه)
۲) سه چرخش در درک وضعیت کار روانکاوی-درمانگری
 • شناخت کمیت، کیفیت و‌ پویایی نیروها (نیوتن-لایب‌نیتس)
 • بازشناسی تضاد، سرمایه‌گذاری و تطور در روان (داروین)
 • روان و وضعیت نهایی (شوپنهاور)
۳) سه چرخش در عمل روانکاو-درمانگر
 • نسبت تفسیر با نگاه هرمنوتیکی به درون (اشلایرماخر)
 • رابطه اراده، آزادی و شکوفایی (کانت-نیچه)
 • بازتعریف مفهوم ناهشیار، آگاهی و خودآگاهی (هردر-برگسون )
 
منبع اصلی:
 • کتاب فروید و فلسفه پل ریکور
منابع فرعی:
 • فلسفه کانت/ نقیب‌زاده
 • پدیدارشناسی هگل/ استرن
 • فلسفه روشنگری/ کاسیرر
 • درآمدی بر اندیشه‌های نیچه/ یاسپرس
 • ناخودآگاه/السدیر
 • درباره دین؛ سخنی با تحقیرکنندگان فرهیخته‌اش/ اشلایرماخر
با کلیک دکمه بالا در صورت بازگشت به همین صفحه، لطفا اینجا را کلیک کنید
900,000 تومان
اطلاعات دوره
برگزاری از 3 مهر تا
 29 آبان 
تعداد 9 جلسه
 روزهای جمعه
ساعت 20:00 تا
 22:00
برگزاری در زوم

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

Hide picture