آزادی چیست؟

۱- آزادی چیست؟

۲-    آزادی رهایی ” از ” یوغ بیگانه است.

آزادی رهایی ” در ” فکر کردن و احساس کردن است.

آزادی رهایی ” برای ” رهایی است.

۱-    پس آزادی چی شد؟ خود آزادی چیست؟ رهایی که همان آزادیه؟

۲-    آزادی شد زندگی.

۱-    یعنی چی؟

۲-    یعنی زندگی می کنی تا آزاد باشی.

۱-    یعنی هر چه خواهی کنی؟!

۲-    نه، یعنی کنی هر چه ” تو” خواهی، به شرطی که بدانی ” تو”، کی، کجا، چه می خواهی.

۱-   ” من ” می خواهم، الان می خوام.

۲-      مطمئنی ” خودت ” می خوای؟

۱-      اره

۲-      مطمئنی کس دیگر نیست؟ به خودت دروغ نمی گی؟

۱-      …… نه، مطمئن نیستم کیه که می خواد.

۲-      پس حداقل از رفیقت بپرس تا ببینی خودتی یا نه؟

۱-      مطمئنی آن می دونه؟

۲-      نمی دونه، اما ممکنه ببینه.

۱-      چی رو؟

۲-      اینکه آنچه خواهی صلاح است یا خلاف. اگر ” تو”  خواهی صلاح است، و اگر نه خلاف.

۱-     صلاح چیه؟ خلاف چیه؟

۲-     صلاح آنی است که در این زمان و در این مکان تو را تو می کند، خلاف تو را خُل می کند.

۱-     هر چه گفت گوش کنم؟

۲-     نه. هر چه گفت ” توش ” نگاه کن.

۱-     توی چی؟

۲-     توی دلت.

۱-     چه جوری دلم رو ببینم؟

۲-     این رو دیگه نمی تونم الان توضیح بدم، شام یخ کرد.

برداشتی از کتاب من به روایت من

 

9 مرداد 1400

0 responses on "آزادی چیست؟"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture