گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود اما آیا به خون جگر شود؟!

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود اما آیا به خون جگر شود؟!

اینها میگن نه! … راست میگن، اما پس چرا اغلب نشود؟ چرا؟

تا چرایی گرایش سیستم های انسانی به پایداری پیدا نشود، سنگ اغلب لعل نشود.

9 مرداد 1400

0 responses on "گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود اما آیا به خون جگر شود؟!"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture