گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود اما آیا به خون جگر شود؟!

2020/05/17
51 بازدید

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود اما آیا به خون جگر شود؟!

اینها میگن نه! … راست میگن، اما پس چرا اغلب نشود؟ چرا؟

تا چرایی گرایش سیستم های انسانی به پایداری پیدا نشود، سنگ اغلب لعل نشود.

دیدگاه خود را بنویسید