کتاب سوپرایگو منتشر شدنویسنده: پریسیلا روث

مترجم: مهیار علینقی

نشر: بینش نو

درباره کتاب

خیام: «ناکرده گنه در این جهان نیست» و چنان‌که افتد و دانیم، گفته‌اش دور از حقیقت نیست. همه ما خطا می‌کنیم یا قانونی را نقض می‌کنیم. اما صدا، تصاویر، و اعمال منتقدی که ما را از این بابت مؤاخذه و مجازات می‌کند، چیست و از کجا می‌آید؟ روانکاوان این صدا را سوپرایگو می‌خوانند. کتاب حاضر به بررسی نقش سوپرایگو در تعیین معیارهای اخلاقی و انتقال آنها از نسلی به نسل دیگر می‌پردازد. اما سوپرایگو چگونه به تلاطم‌های درونی فرساینده‌ای نظیر افسردگی، دامن می‌زند؟

پرسیلا روث با ارائه نمونه‌های گوناگون، چه نمونه‌های بالینی و چه مثال‌هایی از زندگی روزمره، به شیوه‌های مختلف تظاهر سوپرایگو، نگاهی نو می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه سوپرایگو، حتی بی‌آنکه از حضور و فعالیتش آگاه باشیم، بر احساسات و رفتارهای ما تأثیر می‌گذارد. او در بررسی شرح حال مراجعان روان‌درمانی، پرده از تجاربی بر می‌دارد که در پس اثرات پنهان، اما بسیار نیرومند سوپرایگو نهفته‌اند. این کتاب سیری در تکوین مفهوم سوپرایگو را پی می‌گیرد که از نظرات فروید، آبراهام، و کلاین آغاز شده و به نظریه‌پردازان معاصر می‌رسد.

26 دی 1400

0 responses on "کتاب سوپرایگو منتشر شد"

    Leave a Message

    دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

    Hide picture