نخست، خودت شفاف بفهم که چه می‌خواهی

نخست، خودت شفاف بفهم که چه می‌خواهی.

دوم، با واژه‌هایی که برای فرد مقابل روشن است پافشاری کن تا خواسته‌ات را بفهمد.

0 responses on "نخست، خودت شفاف بفهم که چه می‌خواهی"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture