منتشر شد: فصلنامه جان و تن شماره 13 و 14

2023/07/22
37 بازدید
فصلنامه جان و تن شماره 13 و 14

فصلنامه جان و تن (شماره 13 و 14)

فهرست مطالب

بخش اول: گفتار وابستگی و وارستگی

 • این‌همانی، افتراق، ارتباط: تأملاتی دربارة ماهیت تنهایی / 4
 • ارادتی بنما تا سعادتی ببری  / 10
 • زندگیِ پیش رو  / 16
 • فارماکون  / 20
 • هنر دیگری ‌نبودن؛ جستاری در معنای تنهایی / 24

بخش دوم: کتاب وابستگی و وارستگی

 • ارتباط: از دلبستگی تا بیناذهنیت  / 30
 • رابطه واقعی در روان‌درمانی: مبنای پنهان تغییر  / 34
 • دلوز، آنتی‌ادیپ، و نقد روان‌شناسی هویت / 38
 • شرم: عاطفة ناامیدی و گسستگی پیوند (در باب شرم‌کاوی)  / 42
 • شرم‌درمانی، نیم‌کرة راست یا چپ؟  / 48
 • ورنه همه مرادها همچو نثار آیدت (در معرفی  سودای خوش) / 54

بخش سوم: کلاس وابستگی و وارستگی

 • گزارش از تملک تا تعلق: فرایند تحول مهرورزی / 60

بخش چهارم: فیلم وابستگی و وارستگی

 • دلبستگي، خيال و آزادي / 70
 • پوست شير / 74
 • رشته خیال / 78

 خرید نسخه PDF

دیدگاه خود را بنویسید