منتشر شد: فصلنامه جان و تن شماره 11 و 12

فصلنامه جان و تن (شماره 11 و 12)

فهرست مطالب

یادداشت سردبیر / 2
بخش اول: گفتار ناهشياري
ناآگاهی از ناآگاهی: بازشناسی قلمرو ناآگاهی / 4
روانکاوی: پدیدارشناسی ناهشیار؟ / 8
ناهشیاری از دیدگاه آساجیولی / 14
طرحواره و ناهشیاری: قهر یا آشتی؟ / 20
نشستن در فراموشي / 26
هشیاریِ ناهشیار: به جای تلاش برای تسلیم کردنِ ناهشیار، با آن کار کنید / 30
بخش دوم: كتاب ناهشياري
چرا کاوش درون؟ در معرفی کتاب کاوش دروني / 38
« بودن» یعنی «آسیب‌پذیر بودن» / 42
پیش از آنکه بدانی / 46
روابط موضوعی درمانگر: برگرفته از کتاب بازیابی موضوع و احقاق دوباره خود / 50
بخش سوم: کلاس ناهشياري
دوره ناهشیاری چیست از دو منظر / 62
ناهشیاری چیست؟ گزارشی درباره سیر سحر یک قلم / 64
آن سوي بي‌سو: گزارشي از دوره ناهشياري چيست / 68

بخش چهارم: فيلم ناهشياري
سفري تا قلعه / 74

يادداشت سردبير

جان و‌ تنی بر جان و تن نماند و به اغما رفت، اما شوق یاران پس از چهار سال جانی بر آن دمید و دوباره چهره گشود. وقتی دل بر محور دل می‌چرخد و تن بر صراط پایداری، نتیجه همین می‌شود دیگر: از محبت مردهْ زنده و شاهْ بنده می‌شود و جان و تنِ به اغمارفته جانی دوباره می‌گیرد. پس نخست، سپاس از مهر و اخلاص دوستانی که همتشان آفرینش دوباره جان و تن را رقم زد.

اکنون روزگار از زمانِ به اغما رفتنِ این طفلِ دراز آرزو و فراخ‌بال دگرگون‌ شده و در نتیجه جان و تنِ امروز عمدتا بر سنت مجازی (دیجیتال) حظ خود را از حیات می‌برد. امید که تاب آوَرَد و محفل بحث و مسأله‌شناسی و‌ مسأله‌گشایی علوم روان‌شناختی و اجتماعی برای ایرانیان و پارسی‌زبانان باشد.

این شماره به بهانه کلاسی که قدری پیش برگزار کردم، بر محور فرایندهای ناهشیار می‌چرخد. ایرانیان را نیاز به خودکاویْ بسیار است. ایرانیانی که همه‌جا از زیستن و بودن و شدنِ خود گله دارند، لاجرم بیش از دیگر ملل باید به فهم ناهشیارشان همت گمارند و فهم و خاطر تیز کنند. اما نه به قصد آبادانی زندگی‌شان، بلکه به قصد دگردیسی نیت و فکر و عملشان. توسعه در ذهن یک جامعه رخ می‌دهد و آنگاه در زندگی عملی آن‌ها نمودهای ملموس می‌یابد. جان ‌و تن همه اهل فن را مخاطب قرار می‌دهد و دست یاری به سویشان دراز می‌کند و از همه پارسی‌زبانان دعوت می‌کند که همه شاخه‌های علوم انسانی و اجتماعی را به کار گیرند تا گره از فهم خود و کار و بار و جان و‌‌ مال و‌‌ ناموس و نام و ننگ خود باز کنند.

بخش نخست این شماره با عنوان گفتار ناهشیاری دربرگیرنده مقالاتی در این حوزه است. داستان با قدرت و اهمیت ناهشیاری آغاز می‌شود: جهل و قدرت در مقایسه با آگاهی نیروهای پرتوان‌تری هستند. نسبت پدیدارشناسی و روانکاوی، تحلیل و ترکیب آساجیولی، طرح‌های کنش و واکنش ناهشیار، جذبه ناهشیار، همکاری و هماهنگی فرآیندهای هشیار و ناهشیار، محورهای مقالات بخش نخست است. در بخش دوم با عنوان کتاب ناهشیاری، به معرفی چند کتاب در این حوزه پرداخته می‌شود. بخش سوم دوره ناهشیاری چیست را از دو منظر توصیف می‌کند. و درنهایت، بخش چهارم با عنوان فیلم ناهشیاری، به معرفی فیلم‌هایی در این حوزه اختصاص یافته است.

امید که جان ‌و‌ تن به همت جان و تن دوستانش که قلیل ‌و مخلص‌اند، بال و‌ پری بگشاید و چرخش در گره‌های وجود ایرانیان را با فهم عمیق‌تر و راهگشاتر همراه نماید. در پایان باید از زحمات دکتر فاطمه ربیعی و دکتر امیرحسین یزدانی به طور ویژه سپاسگزاری کنم که بی‌منت و با دقت زمینه‌های تولد این شماره را فراهم کردند. دریای جذبه و جوشش آنها مصداق عینی‌ای از ناهشیارهایشان در این شماره است.

نیمـا قربانـی

مرداد 1401

خرید نسخه چاپی  خرید نسخه PDF

0 responses on "منتشر شد: فصلنامه جان و تن شماره 11 و 12"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture