مقالات فارسی:

 

 

1. اثر القای شفقت خود و حرمت خود بر میزان تجربه شرم و گناه ۱۳۹۲ (دانلود)

2. اثربخشی گروه درمانی بر کاهش علائم روانشناختی ۱۳۹۱ (دانلود)

3. آیا مواجهه دیداری با نماد بدنمند بهبودی سبب تسکین درد می شود ۱۳۹۵ (دانلود)

4. برجستگی مرگ و حرمت خود ۱۳۸۹ (دانلود)

5. بررسی اثربخشی کاهش استرس بهوشیاری محور ۱۳۹۱ (دانلود)

6. بررسی ارتباط فرونشانی احساسات و علائم جسمانی و روانی ۱۳۹۵ (دانلود)

7. بررسی اعتبار و روایی سیاهه غربالگری غیر مستقیم سوء مصرف مواد ۱۳۸۸ (دانلود)

8. بررسی برازنده سازی مدل ابعادی تلجن در جمعیت تهران ۱۳۹۳ (دانلود)

9. بررسی مترادف ها در ارتباطات مفهومی و رابطه آنها با پنج عامل بزرگ شخصیت ۱۳۸۸ (دانلود)

10. بررسی مقایسه ای رابطه مقیاس تجربه معنوی و مقیاس تعالی معنوی در پیش بینی افسردگی دانشجویان ۱۳۸۷ (دانلود)

11. بررسی مقایسه ای ناگویی خلقی ۱۳۸۹ (دانلود)

12. بررسی ویژگی های روان سنجی شاخص آرزو ۱۳۹۴ (دانلود)

13. بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس وابستگی های ارزش خود ۱۳۹۳ (دانلود)

14. بهوشیاری و نیازهای بنیادی روانشناختی ۱۳۸۹ (دانلود)

15. پیامدهای شکست مقاومت و افشای هیجانی ۱۳۷۸ (دانلود)

16. پیش بینی خودشناسی انسجامی فرزندان ۱۳۹۳ (دانلود)

17. پیش بینی مصرف مواد براساس ویژگی های شخصیتی در دانشجویان ۱۳۹۲ (دانلود)

18. تأثیر پیش بینی خودشناسی انسجامی، بهشیاری و سبک های دفاعی بر سلامت ۱۳۸۸ (دانلود)

19. تحلیل رابطه هوش هیجانی، مکانیسم های دفاعی و هوش عمومی ۱۳۸۶ (دانلود)

20. تقابل فرایندهای خودشناختی با آستانه گذری ۱۳۹۰ (دانلود)

21. تمایز، تحلیل، و انسجام روان بنه ها سازوکار تبیینی دگردیسی خود در روان درمانگری در قالب مفاهیم پیاژه ۱۳۸۷ (دانلود)

22. توجه و تمرکز تقویت شده ۱۳۹۵ (دانلود)

23. جهت گیری های دینی و سلامت روان شناختی ۱۳۷۸ (دانلود)

24. خودشناسی انفکاکی و انسجامی ۱۳۸۵ (دانلود)

25. خودشناسی، خود انتقادی و سلامت روان ۱۳۸۵ (دانلود)

26. خودشیفتگی و نقش های جنسی ۱۳۸۶ (دانلود)

27. خودمهارگری ظرفیتی واحد یا دو وجهی ۱۳۹۱ (دانلود)

28. رابطه ادراک از نحوه فرزندپروری والدین با هوش هیجانی ۱۳۹۰ (دانلود)

29. رابطه انگیزش دینی و خود شناسی با فضایل اخلاقی ۱۳۹۲ (دانلود)

30. رابطه بین سبک های دفاعی ظهور مقاومت و انتقال ۱۳۸۷ (دانلود)

31. رابطه ذهن آگاهی و خودشناسی منسجم با رضایتمندی زناشویی ۱۳۹۳ (دانلود)

32. رابطه عوامل شخصیت و خودشیفتگی بیمارگون با جهت گیری دینی ۱۳۸۸ (دانلود)

33. رابطه ی شفقت خود، ارزش خود و تنظیم هیجانات خودآگاه ۱۳۹۱ (دانلود)

34. روان درمانی در ایران (دانلود)

35. روانشناسی دین در جوامع مسلمین ۱۳۷۴ (دانلود)

36. روانشناسی دین یک روی آورد علمی چند تباری ۱۳۷۷ (دانلود)

37. روایی تفکیکی فهرست فارسی نشانه های هاپکینز ۱۳۸۶ (دانلود)

38. سخت رویی ساختار وجودی شخصیت ۱۳۷۴ (دانلود)

39. سه گانه سیاه ۱۳۹۵ (دانلود)

40. عامل دو گانه مقاومت و انتقال ۱۳۸۶ (دانلود)

41. عشق چیست۱۳۹۳ (دانلود)

42. فرایند های خود شناختی و نظامهای پردازش خبر عقلانی و تجربه ای در ایران و امریکا ۱۳۸۴ (دانلود)

43. کوتاه پرسشنامه سازش یافتگی واینبرگر (دانلود)

44. گرایش های شخصیتی خود تخریبی در بیماران مبتلا به اسکلروز مولتیپل ۱۳۹۰ (دانلود)

45. الگوهای پالایش اضطراب ۱۳۹۰ (دانلود)

46. مبانی روش شناسی الگوی محیط ایدئولوژیک ۱۳۸۲ (دانلود)

47. معنویت روی آوردی تجربه ای، گوهر شناختی، و مدرن به دین یا یک سازه روانشناختی؟ ۱۳۸۳ (دانلود)

48. مقایسه اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری-هیجانی زوج-محور و مداخله بیمارمحور بر کیفیت رابطه زوجین در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید ۱۳۹۴ (دانلود)

49. مقایسه اختلالات شخصیت در زوج های سازگار و ناسازگار ۱۳۹۰ (دانلود)

50. مقایسه خودتخریب گری روانشناختی بر پایه خودشناسی ۱۳۹۳ (دانلود)

51. مقایسه گرایش شخصیتی خود تخریبی و خودشناسی انسجامی ۱۳۹۰ (دانلود)

52. مقایسه ناگویی هیجانی و هوش هیجانی ۱۳۸۸ (دانلود)

53. نقش خود مهارگری در نحوه پاسخدهی به استرس ناشی از سرطان سینه، ۱۳۸۵ (دانلود)

54. نقش خودشناختی در تنیدگی، سبک های دفاعی و سلامت جسمانی ۱۳۸۵ (دانلود)

55. نقش فرایندهای خودشناختی و عوامل بزرگ شخصیت در فضایل اخلاقی ۱۳۹۲ (دانلود)

56. نقش واسطه ای فرایندهای خودشناسی و خودمهارگری ۱۳۹۵ (دانلود)