دوره مجازی آفلاین تمرینات مهارت‌ساز ISTDP

Or log in to access your purchased courses

تمرینات مهارت‌ساز

ISTDP
دکتر نیما قربانی
(دوره مجازی آفلاین)
تمرین‌هـای صوتـی بــرای شنـاسـایی و خنثی‌سـازی دفاع‌هــا، و کـاهش اضطراب

درس‌ها