جلسه اول: ماهیت خودشیفتگی

لطفا پیش از شروع دوره وارد حساب کاربری شوید دوره

بازگشت به:دوره مجازی از شیفتگی تا شفقت ۱ (اولین دوره)