مقیاس خود شناسی انسجامی (نسخه لهستانی)
بازدید ها: 263 مشاهده

این مقیاس از محورهای  سنجش فرایندهای خود نظم بخشی است که به صورت میان فرهنگی در ایران و امریکا  ساخته شده است. از سال ۲۰۰۳ این مقیاس در مطالعات متعددی به کار رفته است و اعتبار و روایی آن تایید شده است. pilarska-a-2016-psychometric-properties-and-validation-of-t

نوشته شده در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 352 مشاهده

http://www.dialogicalresearch.org   Self-control Persian

نوشته شده در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 417 مشاهده

مقیاس خودشناسی انسجامی Integrative Self-Knowledge Scale این مقیاس دوازده عبارتی خودشناسی انسجامی به نام ISK است و لیکرتی پنج نقطه ای می باشد. http://www.dialogicalresearch.org ISK-Persian لینک دانلود مقیاس خودشناسی انسجامی

نوشته شده در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 358 مشاهده

  Muslim Attachments to God –2016  

نوشته شده در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۲ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 447 مشاهده

– http://dialogicalresearch.org Religious and Psychological Implications of Positive and Negative Religious Coping in Iran Nima Ghorbani, P. J. Watson, Sahar Tahbaz & Zhuo Job Chen-2016 Brief Religious Coping in Iran

نوشته شده در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 285 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Transliminality-Scale-Persian.doc

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 19 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/TMMS-Persian.doc

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 21 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Splitting-Index-Persian.docx

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 25 مشاهده

  http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Self-Esteem-Persian.doc

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 28 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Self-Criticism-Persian-1.doc

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 20 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Self-Monitoring-Scale-Persian.docx

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 27 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Self-Control-Short-Form.docx

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 26 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Self-consciousness-Persian.doc

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 19 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Self-Compassion-Short-Form.docx

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 25 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Satisfaction-With-Life-persian.doc

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 134 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Rumination-Reflection-Persian.doc rumination-reflection-persian

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 24 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Quest-Persian.doc

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 25 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Perceived-Stress-Persian.doc

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 25 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Pargament-problem-solving-Persian.doc

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 24 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/NPI-Persian.doc

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 25 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Need-for-Cognition-Persian.doc

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 168 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/M-scale-Persian.doc

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 23 مشاهده

Home http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/MAIA-Persian.docx

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 24 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/ISK-Persian.docx

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 22 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/IPIP-NEO-persian.doc

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 24 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Individualist-Collectivist-Persian.doc

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 22 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Identity-Persian.doc

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 20 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Hopkins-Persian.doc

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 21 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Gratitude-Persian.docx

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 24 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Emotional-regulation-Persian.doc  

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 260 مشاهده

http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Death-Anxiety-Persian.doc http://dialogicalresearch.org

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 24 مشاهده

Home http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Collective-Values-Persian.docx

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 26 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Big-five-50-Persian.doc

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 28 مشاهده

http://dialogicalresearch.org http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Big-5-100-Persian.doc

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 469 مشاهده

http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Basic-Need-Persian .doc http://dialogicalresearch.org

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 22 مشاهده

http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Bartone-Symptom-checklist-Persian.doc http://dialogicalresearch.org

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 25 مشاهده

http://dialogicalresearch.orgل gینک دانلود http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Assertiveness-Persian.doc http://dialogicalresearch.org

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 27 مشاهده

  Bagby, R. M., Parker, J. D. A., & Taylor, G. J. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale-I. Item selection and cross-validation of the factor structure. Journal of Psychosomatic Research, 38, 23-32. Bagby, R. M., Taylor, G. J., & Parker, D. D. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale- II. Convergent, discriminant, and concurrent validity. Journal […]

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 38 مشاهده

منابع مقیاس بهشت و جهنم :    Ghorbani, N., Watson, P.J., Shahmohamadi, K. (2008). After life motivation scale: correlation With Maladjustment and incremental Validity in Iranian Muslim. International Journal for the Psychology of Religion, 18, 22-35 Afterlife Motivation- Short Version- Persianhttp://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2016/04/Afterlife-Motivation-Short-Version-Persian.doc http://dialogicalresearch.org  

نوشته شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 575 مشاهده

عشق از مفاهیم بدیهی و غایی تجربه انسانی است که جان می دهد و جان می گیرد. انسان ها برای عشق می کشند و می میرند. نظریه های روانشناسی مستقیم و غیرمستقیم این تجربه انسانی را توصیف و تبیین کرده اند، اما این مفهوم هیچ گاه به شکل مستقیم تعریف نشده است. لینک دانلود مقاله […]

نوشته شده در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 432 مشاهده

مقیاس آگاهی و توجه بهوشیارانه MAAS Mindfulness Persian http://dialogicalresearch.org      

نوشته شده در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 569 مشاهده

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

نوشته شده در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 520 مشاهده

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

نوشته شده در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 306 مشاهده

integrative self-knowledge and the harmony of purpose model in iranian autoimmune patients 2011

نوشته شده در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 190 مشاهده

Danlowd pdf   http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2015/08/Davanloo’s-Intensive-Short-Term-Dynamic-Psychotherapy-in-a-tertiary-psychotherapy-service.pdf  

نوشته شده در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 544 مشاهده

مقياس همدلي Empathy Scale مقياس خود سنجي همدلي، بیست و یک عبارت دارد و درد یک درجه بندی لیکرتی از كاملاً مخالف تا کاملاً موافق نمره گذاری می شود. در این مقیاس، خرده‌مقیاسهای دغدغه همدلانه، ديدگاه گرايي، و آشفتگي شخصي سنجیده می شوند.   دانلود مقياس همدلي   بازگشت به لیست مقیاس ها

نوشته شده در تاریخ ۰۵ شهریور ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 570 مشاهده

فهرست نشانه اي هاپكينز Hopkins Symptom Checklist یک مقیاس لیکرتی پنج نقطه ای با ۵۸ عبارت است که به صورت اصلا، بندرت، گاهگاهی، اغلب اوقات، خيلی زياد نمره گذاری می شود. در این مقیاس، خرده مقیاسهای زیر اندازه گیری می شوند: خرده مقیاس جسمانی سازی، اضطراب، افسردگی، حساسیت در روابط میان فردی، وسواس بی‌اختیاری   دانلود فهرست نشانه اي هاپكينز   بازگشت به لیست مقیاس […]

نوشته شده در تاریخ ۰۵ شهریور ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 502 مشاهده

مقياس هويت Identity Scale یک مقیاس لیکرتی پنج نقطه ای، با نوزده عبارت است که از کاملاً مخالف تا کاملا موافق، نمره گذاری می شود. دانلود فایل مقياس هويت   بازگشت به لیست مقیاس ها

نوشته شده در تاریخ ۰۵ شهریور ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 589 مشاهده

مقياس صفت فراخُلقي خود سنجي هوش هيجاني Emotional Intelligence Scale – EIS در این مقیاس، ۳۰ عبارت وجود دارد که از عمدتاً مخالف، تا عمدتاً موافق، بر اساس درجه بندی لیکرتی، نمره گذاری می شوند. خود سنجي هوش هيجاني EIS، خرده مقیاسهای توجه به احساسات، تمايز احساسات، بازسازي خُلقي را می سنجد.   دانلود فایل مقیاس صفت فراخُلقي بازگشت به لیست مقیاس ها

نوشته شده در تاریخ ۰۵ شهریور ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 589 مشاهده

مقیاس نشخوار ذهنی – تامل Rumination- Reflection Scale یک مقیاس لیکرتی پنج نقطه ای است که بیست و چهار عبارت دارد و خرده مقیاسهای نشخوار ذهنی و تامل را می سنجد. rumination-reflection-persian  دانلود فایل مقیاس نشخوار ذهنی – تأمل بازگشت به لیست مقیاس ها

نوشته شده در تاریخ ۰۵ شهریور ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 521 مشاهده

مقياس تجارب عرفاني  M- Scale یک مقیاس لیکرتی پنج نقطه ای است که ۳۲ عبارت دارد. در این مقیاس، خرده مقیاسهای عرفان آفاقي، عرفان انفسي، تفسیر ديني سنجیده می شود.   دانلود فایل مقياس تجارب عرفاني   بازگشت به لیست مقیاس ها  

نوشته شده در تاریخ ۰۵ شهریور ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 387 مشاهده

مقياس ۵ عامل بزرگ شخصيت , گولد برگ (۵۰ ماده اي) Goldberg Big 5 ( 50 ) Personality Scale این مقیاس ۵۰ ماده ای، از عبارتهايي تشكيل شده است كه رفتار افراد را توصيف مي كند. در یک درجه بندی لیکرتی پنج نقطه ای، از عمدتاً نادرست  تا عمدتاً درست ، نمره گذاری می شود. و چهار عامل بزرگ […]

نوشته شده در تاریخ ۰۵ شهریور ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 489 مشاهده

مقياس نيازهاي بنيادي رواني Basic need satisfaction in general در یک فرم بیست و یک ماده ای، با درجه بندی هفت نقطه ای لیکرتی نمره گذاری می شود. مقياس نيازهاي بنيادي رواني، سه خرده مقیاس خودمختاري، شايستگي، و ارتباط را اندازه می گیرد.   دانلود مقياس نيازهاي بنيادي رواني   بازگشت به لیست مقیاس ها

نوشته شده در تاریخ ۰۵ شهریور ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 584 مشاهده

مقياس خودسنجي اضطراب مرگ Death anxiety Scale در یک فرم پانزده عبارتی، با درجه بندی لیکرتی چهارنقطه ای، از بسیار مخالف تا بسیار موافق، اضطراب مرگ سنجیده می شود.   دانلود مقياس خودسنجي اضطراب مرگ   بازگشت به لیست مقیاس ها

نوشته شده در تاریخ ۰۵ شهریور ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 560 مشاهده

مقياس نظم دهي هيجاني Emotional Regulation Scale مقیاسی با ده عبارت، دو خرده مقیاس سركوبي و ارزیابی مجدد شناختی را در یک درجه بندی لیکرتی پنج نقطه ای، می سنجد.   دانلود مقياس نظم دهي هيجاني   بازگشت به لیست مقیاس ها

نوشته شده در تاریخ ۰۵ شهریور ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 373 مشاهده

Nima Ghorbani , Ashrafe Mousavi, P. J. Watson, Zhuo Chen Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy in a tertiary psychotherapy service http://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2015/08/Davanloo’s-Intensive-Short-Term-Dynamic-Psychotherapy-in-a-tertiary-psychotherapy-service.pdf Back to all

نوشته شده در تاریخ ۰۵ شهریور ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 312 مشاهده

Nima Ghorbania, Sahar Tahbaza, P. J. Watson, Zhuo Chen DOWNLOAD PDF Back to all

نوشته شده در تاریخ ۰۵ شهریور ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 381 مشاهده

Nima Ghorbani, P. J. Watson, Khadijeh Shahmohamadi International Journal of Psychology, 2014 DOWNLOAD PDF Back to all

نوشته شده در تاریخ ۰۵ شهریور ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 291 مشاهده

Nima Ghorbani, P.J. Watson, Mehran Farhadi, and Zhuo Chen. DOWNLOAD PDF Back to all

نوشته شده در تاریخ ۰۳ شهریور ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 378 مشاهده

Mindfulness Scale یک مقیاس پانزده عبارتی است که از یک، تقریباً همیشه، تا ۶، تقریباً هیچ وقت نمره گذری می شود. Mindfulness Scale

نوشته شده در تاریخ ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 290 مشاهده

P.J. Watsona, Zhuo Chena, Nima Ghorbani Journal of Beliefs & Values, 2014 DOWNLOAD PDF Back to all

نوشته شده در تاریخ ۰۸ مرداد ۱۳۹۳ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 323 مشاهده

Nima Ghorbani, Christopher J. L. Cunningham and P. J. Watson DOWNLOAD PDF Back to all

نوشته شده در تاریخ ۰۵ خرداد ۱۳۹۲ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 222 مشاهده

Nima Ghorbani, Stephen W. Krauss, P. J. Watson, Daniel LeBreton DOWNLOAD PDF Relationship of perceived stress with depression 2007 Back to all

نوشته شده در تاریخ ۰۵ آذر ۱۳۸۹ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 231 مشاهده

Nima Ghorbani, Mark N. Bingb, P.J. Watsonb, H. Kristl Davisonc, Daniel L. LeBreton Personality and Individual Differences 35 (2003) 431–۴۴۷ DOWNLOAD PDF Back to all

نوشته شده در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
عضویت در سایت
Registrations have been disabled
ارسال پیام به کارشناسان
گالری تصاویر بیشتر
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ می باشد.
طراحی وبسایت: آنلاین استودیو